Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úryvek první - úvodní poznámky

19. 3. 2017

TROFOLOGIE – nová mezidisciplinární věda

V předmluvě bylo podtrženo, že hlavní cíl této knihy spočívá ve snaze charakterizovat a porovnat dvě teorie výživy – klasickou (teorie vyvážené stravy) a novou (teorie přiměřené výživy), a také je zhodnotit do té míry, do jaké je to možné, budoucnost těchto teorií, zejména v souvislosti s řešením řady důležitých teoretických a praktických aspektů problémů výživy. Nicméně, především je třeba se seznámit s komplexem otázek a nauk, na základě kterých se tvoří nová teorie výživy. Je nezbytné hned na začátku poznamenat, že donedávna byla věda o výživě a teorie o výživě považována za  doplněk různých biologických věd k řešení úloh výživy člověka.

……………………………………………………………….

Jak známo, život na všech úrovních organizace je spojen se spotřebou látek a energie. Proto první nezbytnou podmínkou dalšího pokračování existence biologických systémů libovolné hierarchické úrovně a rozvoje života jako celku – to je příjem látek zvnějšku, které zabezpečují energetické a plastické potřeby těchto systémů. Součinnost procesů spojených s příjmem a usvojením výživných látek, je označováno jako výživa v širokém smyslu tohoto slova. Je v něm obsaženo získávání potravy, její pohlcení, zpracování (tj. trávení, neboli přeměnu na stravitelnou formu), vstřebání, neboli transport stravitelných látek do buněk a vnitřního prostředí organismu. Poté následuje komplex procesů, sjednocených pod názvem „intermediární metabolismus“.

Pokrok biologických věd umožnil popsat některé obecné zákonitosti výživy na všech úrovních organizace biologických systémů – od buněčného do populačního a biosférického, včetně evolučních a ekologických aspektů. To vedlo k formování nových fundamentálních koncepcí a umožnilo nám (od r. 1980) zformulovat základní ustanovení trofologie.

………………………………………………………………

Pro formování trofologie se ukázala rozhodující řada důležitých objevů. Patří k nim objev membránového trávení a důkazy univerzálnosti tohoto mechanizmu, jako hlavního v realizaci přechodových a závěrečných stádií hydrolýzy všech základních skupin výživných látek a různých typů transportu, netrávících efektů střevního hormonálního systému atd.

………………………………………………………………

Předmětem trofologie jsou obecné zákonitosti asimilace životně nezbytných potravních látek na všech úrovních organizace biologických systémů – od úrovně buňky, k orgánu, organismu, populací, biocenóz, až k biosféře jako celku. Nehledě na fantastické rozdíly v rozsahu jevů, které probíhají na buněčné a biosférické úrovni, mnohé zákonitosti asimilace potravy jsou univerzální. K praktickým úkolům trofologie patří otázky ideální potravy a optimální výživy v reálných podmínkách; rozpracování nových kritérií pro technologie spojené s výrobou a skladováním potravin; ochrana a zachování přirozených trofických ekosystémů na základě trofologické analýzy; řízení trofických cyklů v jednotlivých biocenózách i v biosféře jako celku, jak pro ochranu přírody, tak pro zvýšení produktivity přirozených a umělých systémů atd.

Je třeba zdůraznit, že trofologie je už v současnosti schopna dát prokazatelné odpovědi na otázku, jaká musí být potrava člověka s ohledem na zvláštnosti trofických procesů, které se zformovali v průběhu evoluce v jeho organismu, a také jaká musí být potrava různých druhů zvířat. Trofická analýza sestaví nejlepší kritéria pro formování optimálních agrárních a průmyslových technologií ve výrobě potravin.

…………………………………………………………………

Nakonec je třeba říct několik slov o autoregulaci spotřeby potravy. Spotřeba a asimilace nutrientů z okolního prostředí dokonce i těmi nejprimitivnějšími organismy, je neobyčejně složitý proces, který se nachází pod kontrolou regulačních mechanizmů daného systému. Většina skupin organismů má velmi složité způsoby regulace spotřeby potravy, ale tyto otázky sahají daleko za hranice této knihy.